ஓம் சிவமயம்

எங்கள் குருநாதன்


என்னையெனக் கறிவித்தா னெங்கள்குரு நாதன்

இணையடியென் தலைவைத்தா னெங்கள்குரு நாதன்

அன்னைபிதாக் குருவானா னெங்கள்குரு நாதன்

அவனியெல்லா மாளவைத்தா னெங்கள்குரு நாதன்

முன்னைவினை நீக்கிவிட்டா னெங்கள்குரு நாதன்

மூவருக்கு மறியவொண்ணா னெங்கள்குரு நாதன்

நன்மைதீமை யறியாதா னெங்கள்குரு நாதன்

நான்தானாய் விளங்குகின்றா னெங்கள்குரு நாதன்    1தேகம்நீ யல்லவென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

சித்தத்திற் றிகழுகின்றா னெங்கள்குரு நாதன்

மோகத்தை முனியென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

முத்திக்கு வித்தென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

வேகத்தைக் கெடுத்தாண்டா னெங்கள்குரு நாதன்

விண்ணும் மண்ணு மாகிநின்றா னெங்கள்குரு நாதன்

தாகத்தை யாக்கிவிட்டா னெங்கள்குரு நாதன்

சத்தியத்தைக் காணவைத்தா னெங்கள்குரு நாதன்    2வாசியோகந் தேரென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

வகாரநிலை அறியென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

காசிதேசம் போவென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

கங்குல்பக லில்லையென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

நாசிநுனி நோக்கென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

நடனந்தெ ரியுமென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

மாசிலோசை கேட்குமென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

மற்றுப்பற்றை நீக்கென்றா னெங்கள்குரு நாதன்    3இருவழியை அடையென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

எல்லாம் விளங்குமென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

கருவழியைக் கடவென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

கட்டுப்படும் மனமென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

ஒருவரும றியாரென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

ஓங்கார வழியென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

நிருமலனா யிருவென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

நீயேநா னென்றுசொன்னா னெங்கள்குரு நாதன்    4திக்குத் திகாந்தமெல்லா மெங்கள்குரு நாதன்

சித்தத்துள் நிற்கவைத்தா னெங்கள்குரு நாதன்

பக்குவமாய்ப் பேணென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

பார்ப்பதெல்லாம் நீயென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

அக்குமணி யணியென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

அஞ்செழுத்தை ஓதென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

நெக்குநெக் குருகென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

நித்தியன்நீ யென்றுசொன்னா னெங்கள்குரு நாதன்    5தேடாமல் தேடென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

சீவன் சிவனென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

நாடாமல் நாடென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

நல்லவழி தோன்றுமென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

பாடாமற் பாடென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

பத்தரினஞ் சேரென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

வாடாமல் வழிபடென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

வையகத்தில் வாழென்றா னெங்கள்குரு நாதன்    6தித்திக்கு மொருமொழியா லெங்கள்குரு நாதன்

சின்மயத்தைக் காணவைத்தா னெங்கள்குரு நாதன்

எத்திக்கு மாகிநின்றா னெங்கள்குரு நாதன்

எல்லாம்நீ யென்றுரைத்தா னெங்கள்குரு நாதன்

வித்தின்றி நாறுசெய்வா னெங்கள்குரு நாதன்

விண்ணவரு மறியவொண்ணா னெங்கள்குரு நாதன்

தத்துவா தீதனானா னெங்கள்குரு நாதன்

சகலசம் பத்துந்தந்தா னெங்கள்குரு நாதன்    7ஆதியந்த மில்லையென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

அதுவேநீ யென்றுரைத்தா னெங்கள்குரு நாதன்

சோதிமய மென்றுசொன்னா னெங்கள்குரு நாதன்

சிட்டிறந்து நில்லென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

சாதி சமயமில்லா னெங்கள்குரு நாதன்

தானாய் விளங்குமென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

வாதியருங் காணவொண்ணா னெங்கள்குரு நாதன்

வாக்கிறந்த இன்பந்தந்தா னெங்கள்குரு நாதன்    8முச்சந்திக் குப்பையிலே எங்கள்குரு நாதன்

முடக்கிக் கிடந்திடென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

அச்சமொடு கோபமில்லா னெங்கள்குரு நாதன்

ஆணவத்தை நீக்கிவிட்டா னெங்கள்குரு நாதன்

பச்சைப் புரவியிலே எங்கள்குரு நாதன்

பாங்காக ஏறென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

தச்சன்கட்டா வீட்டிலே எங்கள்குரு நாதன்

தாவுபரி கட்டென்றா னெங்கள்குரு நாதன் 9நாமேநா மென்றுரைத்தா னெங்கள்குரு நாதன்

நமக்குக்குறை வில்லையென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

போமேபோம் வினையென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

போக்குவர வில்லையென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

தாமேதா மென்றுரைத்தா னெங்கள்குரு நாதன்

சங்கற்ப மில்லையென்றா னெங்கள்குரு நாதன்

ஓமென் றுறுதிதந்தா னெங்கள்குரு நாதன்

ஊமையெழுத் தறியென்றா னெங்கள்குரு நாதன்    10

 

கேட்க: என்னையெனக்கறிவித்தான் எங்கள் குருநாதன் பாடியவர்: பொன். கணேசலிங்கம்

Yogaswami's Main Page Next thought

Home Page Arumuga Navalar's home page Yogaswami's Page

Return to Top